رشته داروسازی سنتی در سال 1387 برای اولین بار در ایران و در سال 1390 در دانشکده داروسازی مشهد تأسیس گردید. هدف از تأسیس رشته داروسازی سنتی پرورش متخصصین به منظور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده های داروسازی، مراکز پژوهشی و صنایع داروسازی کشور، بازیابی، تصحیح و ترجمه کتب و گنجینه های ارزشمند طب و داروسازی سنتی، انجام پژوهشهای کاربردی جهت ارزیابی اثرات، تولید و بهینه سازی داروهای مفرده و مرکب مورد استفاده در طب سنتی، و انجام تعاملات علمی و پژوهشی بین المللی با گروهها و مراکز مشابه داخلی و خارجی است. این رشته هم اکنون دارای دو عضو هیئت علمی و چندین دستیار تخصصی می باشد که به امر آموزش و پژوهش در زمینه داروسازی سنتی اشتغال دارند.
هدف از تأسیس رشته داروسازی سنتی پرورش متخصصین به منظور رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشکده های داروسازی، مراکز پژوهشی و صنایع داروسازی کشور، بازیابی، تصحیح و ترجمه کتب طب و داروسازی سنتی، انجام پژوهشهای کاربردی جهت تولید و بهینه سازی داروهای مفرده و مرکب مورد استفاده در طب سنتی، و انجام تعاملات علمی و پژوهشی بین المللی با گروهها و مراکز مشابه داخلی و خارجی است.
خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 267